senin onun gibi insan kimseden bir farkı yok / 1881 - 193∞
seniistiyorumm sordu: SEVİŞELİM Mİ ? :)


Yanıtla:

aa tirbiyisiz tşglmhbltrlgdgmnşltdfg :D

Posted
9 saat önce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter